اعضا

نام و نام خانوادگی: دکتر احمد ساعتچی
سمت: استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: asaatchi@cc.iut.ac.ir
وب سایت:
نام و نام خانوادگی: دکتر حسین ادریس
سمت: مدیر قطب
پست الکترونیکی: h-edris@cc.iut.ac.ir
وب سایت:
نام و نام خانوادگی: دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی
سمت: استاد دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: jenabali@succ.shirazu.ac.ir
وب سایت:
نام و نام خانوادگی: دکتر سید فخرالدین اشرفی زاده
سمت: استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: ashrafif@cc.iut.ac.ir
وب سایت:
نام و نام خانوادگی: دکتر عباس نجفی زاده
سمت: استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: a-najafi@cc.iut.ac.ir
وب سایت:
نام و نام خانوادگی: دکتر علی سعیدی
سمت: استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: a.saidi@cc.iut.ac.ir
وب سایت:
نام و نام خانوادگی: دکتر محمد حسین فتحی
سمت: استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: fathi@cc.iut.ac.ir
وب سایت:
نام و نام خانوادگی: دکتر محمد رضا طرقی نژاد
سمت: استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: toroghi@cc.iut.ac.ir
وب سایت:
نام و نام خانوادگی: دکتر محمد علی گلعذار
سمت: استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: golozar@cc.iut.ac.ir
وب سایت:
نام و نام خانوادگی: دکتر مرتضی شمعانیان
سمت: استاد دانشگاه صتعتی اصفهان
پست الکترونیکی: shamanian@cc.iut.ac.ir
وب سایت:

محتوای ویژه

اخبار و اطلاعیه ها

زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به...
هركس در جستجوى دانشى راهى را بپيمايد ، خداوند او را در راهى...

تحت نظارت وف ایرانی